Archive

 
 

y ban ǥc trch ca tng thng v bnh tm thn

Tng Thng George W.Bush tuyn b s thnh lp mt Y BAN D

C TRCH V BNH THN KINH tai Trܩng Di Hc New Mexico th trn Albuquerque ngay 29 thng 4, 2002.Trong bi din vn,Tng Thng tuyn b rng: ''Quc Gia phi nht quyt h hn nh sau: ngܩI M c bnh thn kinh xng ng Nj ܮc ta thng cm v h xng ngNj ܮc sn sc vi nhng phng tin tt nht .''

Tng Thng Bush nhn rng nhng tr ngi ljn phn ga tr vic sn sc tnh trng bnh thn kinh. in hnh mt tr nga l ca b n lin quan dn bnh thn kinh, ''mt s b n ܮc to ra bI s hiu lm, s hi v ngܮng ngng ''

"Nh nhiu ngܩi M bit", ng ta ni, "tht l mt s au ǧn v t khi ta nhn thy mt ngܩi thn thuc ang tranh u vi mt cn bnh m nh hܪng ljn tr nh v ca cm sc

v s lin h ljn v ngܩi khc."

Tng Thng ni tip"S b n a ljn c lp v lm ngܩI ta ngi ngng i kim cch cha bnh. Nhng chnh tr gia, cc chuyn vin y khoa v dn chng M phi hiu rng v thng bo rng: Bnh thn kinh khng phi tai ting g; l mt cn bnh. Cng nh ai b bnh trong c th, bnh chuyn tr ܮc nu cn bnh ܮc tr sm."

Tng Thng Bush nhn rng mt tr ngi khc, l h thng tip c cho bnh thn kinh. ng ta no tip l cc trung tm cha bnh thn kinh cng nh cc nh thng, nhng trung tm v gia c, lut php v h thng gio dc c lin lc vi nhng ngܩI mc bnh thn kinh nhng cng rt nhiu ngܩi vn b b qun. V vy m y Ban ny ra ǩi Nj chn ng mo s thiu st.

Tng Thng kt lun rng: "Chng ta phi n lc Nj to ra mt x hi m bit thng xt mt x hI m khng mt ngܩi M no b loi tr va khng mt ngܩi M no b b qun" y l mt chuyn ln c nhiu hy vng cho nܧc chng ta, v chng ta c th vit mt chng khc. Chng ta pha cho tt c nhng ngܩi M bi bnh thn kinh mo s sn sc v

 

Mental Health Resources / Home / FAQs / Privacy / Accessibility